Skip to Content

Mijn stagemeester vertelde me dat isobetadine en flammazine niet direct na elkaar mogen gebruikt worden op een brandwonde.Klopt het dat deze producten onverenigbaar zijn? En zo ja, wat is hiervoor de verklaring?

Jodium uit PVP-I reageert met zilver. Dat zal niet alleen de werkzaamheid van beide producten verminderen maar kan ook caustisch werken op de applicatieplaats. Een donkere verkleuring van het contactoppervlak is hierbij ook mogelijk.

Het is inderdaad zo dat men afraadt van iso-Betadine® en producten die zilver bevatten (zoals zilver sulfadiazine) te combineren.  De antimicriobiële werkzaamheid van iso-Betadine® is al zeer breed (bactericide, virucide, sporicide, fungicide en tuberculocide werking).  Indien zilver in contact komt met het iodium (hetgeen vrijgezet uit pvp-i als actief bestanddeel door iso-Betadine), zal dat niet alleen de werkzaamheid van beide producten verminderen maar kan een caustische werking plaatshebben, daar waar het product toegediend wordt (vorming van zilverzouten zoals zilverjodide).  Een donkere verkleuring van het contactoppervlak  is hierbij ook mogelijk [1].

Een studie bij patiënten met chronische beenwonden wees bovendien uit dat zilversulfadiazine de wondheling (van chronische wonden) vertraagt [2]. Rubriek 4.5 over de interacties van de wetenschappelijke bijsluiter van iso-Betadine® [3] vermeldt ook dat de combinatie van beide producten best vermeden wordt omwille van de verminderde werkzaamheid.

Bovenstaande commentaar en bronnen werden ons welwillend bezorgd door MedaPharma [1]. Andere bronnen bevestigen dat jodium uit PVP-I met zilver reageert  [4] en dat bovendien zilver topische proteolytische enzymen kan inactiveren, die voor natuurlijke debridering van het beschadigd weefsel moeten zorgen [5, 6]. Dit maakt dat ook het gelijktijdig gebruik van zilversulfadiazine met preparaten die de debridering bevorderen, afgeraden wordt.

Referenties: 

[1] Vandeputte O. , Meda Pharma N.V., 4 februari 2014, persooonlijke communicatie.

[2] Fumal I, Braham C, Paquet P, Piérard-Franchimont C, Piérard GE., The beneficial toxicity paradox of antimicrobials in leg ulcer healing impaired by a polymicrobial flora: a proof-of-concept study, Dermatology. 2002;204 Suppl 1:70-4.

[3] Iso-Betadine®, Samenvatting van de productkenmerken , laatste herziening juni 2011.

[4] Wikipedia (Engels), zoekterm povidone-iodine, geraadpleegd op 31 januari 2014.

[5] Anonymous, www.drugs.com, monografie silver-diazine, geraadpleegd op 31 januari 2014

[6] Anonymous, product information Flamazine cream 1%w/w, Smith & Nephew Australia, geraadpleegd op 31 januari 2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 8 februari 2014

Expert: 
lucls5261