Skip to Content

Voor een nierdialysepatiënt schrijft de arts van het UZ Kayexalate Natrium voor en een andere arts de calciumvorm. Na contact met de prof. blijkt dat dit geen verschil uitmaakt voor deze patiënt. Waarom zijn er dan 2 soorten en wanneer maakt dit wel uit?

Het werkingsprincipe en de indicatie van Kayexalate Na® en Kayexalate Ca® zijn volledig identiek. De eventuele keuze tussen beide alternatieven wordt enkel bepaald door in te schatten in hoeverre een zwaardere natrium- dan wel calciumbelasting een mogelijk probleem zou kunnen vormen.

Het werkingsprincipe  en de indicatie zijn voor beide kaliumchelatoren volledig identiek. Beide hebben ze tot doel een ontregelde kaliumuitscheiding door een gebrekkig werkende nier te compenseren. Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vermeldt, als belangrijkste ongewenste effecten van de beide kaliumchelatoren, een risico van hypercalcemie bij de calciumvorm en een risico van hypernatriëmie bij de natriumvorm.

In de SKP van Kayexalate Na® kunnen we lezen: "Aangezien het hars natrium bevat (ongeveer 4,4 mmol (100 mg) per gram), moet men het met voorzorg voorschrijven bij patiënten bij wie een stijging van de natriumbelasting schadelijk kan zijn (zoals ernstige hartinsufficiëntie, ernstige hypertensie, nierstoornissen of oedeem). In dergelijke gevallen is een klinische en biologische monitoring essentieel. De calciumvorm van het hars kan in dergelijke omstandigheden de voorkeur verdienen."

In de SKP van Kayexalate Ca® vinden we bij de contra-indicaties:  "alle gevallen van hypercalciëmie (bijvoorbeeld: hyperparathyroïdie, multipel myeloom, sarcoïdose  of kankermetastasen)."

De eventuele keuze tussen beide alternatieven wordt dus enkel bepaald door in te schatten in hoeverre een zwaardere natrium- dan wel  calciumbelasting een mogelijk probleem zou kunnen vormen. Dit is echter niet altijd vooraf met zekerheid te voorspellen. Bij risicopatiënten is daarom een monitoring van elektrolyten aan te raden, waaronder ook van magnesium.

Referenties: 

[1] Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, Kayexalate Na® , Samenvatting Kenmerken Product, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), geraadpleegd op 21/04/2014

[2] Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, Kayexalate Ca® , Samenvatting Kenmerken Product, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), geraadpleegd op 21/04/2014

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 21 januari 2014

Expert: 
lucls5261