Skip to Content

Patiënte neemt al jaren Prolopa 250, 3 x 0.5/d. Nu schreef de arts ook Befact 1/d voor. Al na 1 tablet werd de patiënt onwel (slaperig, misselijk, pijnlijke spieren,...). De Befact-SKP suggereert een mogelijke interactie + dosisaanpassing. Welk type?

Gelijktijdige toediening van pyridoxine vermindert het therapeutisch effect van levodopa of doet het teniet. De combinatie is tegenaangewezen of vergt tenminste een strikte monitoring. Toevoeging van een dopa-decarboxylaseremmer neemt dit interactierisico evenwel grotendeels weg. In aanwezigheid van een decarboxylase-inhibitor werden nooit problemen gesignaleerd.

Gelijktijdige toediening van pyridoxine en levodopa zal het therapeutisch effect van levodopa verminderen of zelfs teniet doen. De overmaat pyridoxine versnelt de perifere conversie van dopa naar dopamine als gevolg van een toegenomen concentratie van de noodzakelijke cofactor pyridoxal-5-fosfaat. Er is bijgevolg onvoldoende dopa beschikbaar voor passage doorheen de bloedhersenbarriëre en voor de daarbij horende centrale werking. Deze is uiteraard een primordiale vereiste voor een effectieve behandeling bij parkinsonisme. Onderdrukking van het dopa-effect werd waargenomen bij patiënten, die gelijktijdig van 5 tot 1000 mg pyridoxine kregen. De combinatie dopa / pyridoxine is derhalve tegenaangewezen of vergt tenminste een strikte monitoring van het therapeutisch effect.

De situatie is evenwel volledig anders bij toevoeging van een dopa-decarboxylaseremmer. Die blokkeert de perifere decarboxylatie en neemt het interactierisico grotendeels weg. In aanwezigheid van een decarboxylase-inhibitor werden nooit problemen gesignaleerd. De waarschuwing in de SKP van Befact Forte® maant enkel aan tot voorzichtigheid met levodopa, niet met Prolopa®. In de SKP's van dopa-preparaten die een decarboxylaseremmer bevatten is er van een dergelijke waarschuwing geen sprake.

Er zijn geen argumenten om de genoemde symptomen toe te schrijven aan een interactie  tussen Befact Forte® en Prolopa®.

Referenties: 

[1] Anonymous, databank Uptodate, Lexi-Comp Online™ Interaction, Monograph: Levodopa / Pyridoxine, geraadpleegd op 24 december 2013

[2] Anonymous, http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker, Levodopa / Pyridoxine, geraadpleegd op 24 december 2013

[3] Befact Forte®, Samenvatting Kenmerken Product, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), geraadpleegd op 24 december 2013

[4] Prolopa®, Samenvatting Kenmerken Product, Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), geraadpleegd op 24 december 2013

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 24 december 2013

Expert: 
lucls5261