Skip to Content

Is er een verschil in werking tussen Flixonase en Avamys? Het zijn beide zouten van fluticasone.

Fluticasonfuroaat en fluticasonpropionaat zijn twee verschillende producten met elk andere eigenschappen. Geen van beide wordt metabool omgezet tot fluticason. De therapeutische resultaten van beide producten zijn nagenoeg gelijk. De verschillen bevinden zich eerder op het niveau van de farmacokinetiek. FF zou langer werkzaam zijn dan FP. Dit zou zich later kunnen vertalen in een lagere toedieningsfrequentie voor FF dan voor FP voor een gelijk therapeutisch resultaat, maar daarover zijn er vooralsnog onvoldoende gegevens beschikbaar.

Vooreerst moet rechtgezet dat fluticasonfuroaat  (FF) en fluticasonpropionaat (FP) zouten zijn. Uiteraard gaat het om esters, niet om zouten.

Dat FF en FP precursoren zouden zijn van fluticason is een misverstand. Voor vele steroïdesters is dit wel het geval, maar een metabole hydrolyse mag niet als vanzelfsprekend worden geponeerd. FF en FP zijn twee verschillende producten met elk andere eigenschappen. Die vertalen zich ook in hun gedrag in het lichaam. Beide esters zijn vrij stabiel. Geen van beide wordt metabool omgezet tot fluticason. Beide hebben verschillende metabolieten.

Vertalen die verschillen zich ook in hun theapeutische werking? FF vertoont inderdaad een grotere affiniteit dan FP voor de receptoren in neus- en longweefsel.  Dit reflecteert zich in een lagere dagdosis voor Avamys® (2 verstuivingen van 27.5 µg per neusgat = 110 µg/dag) dan voor Flixonase Aqua® (2 verstuivingen van 50 µg per neusgat = 200 µg/dag) [1,2].

Dat dit een verschil in therapeutisch resultaat oplevert is niet het geval.  In een multicenter, gerandomizeerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, studie met parallelle groepen, worden patienten met allergische rhinitis veroorzaakt door  Japanse ceder  en ouder dan 16 jaar gedurende 2 weken behandeld met ofwel FF neusspray 110 µg/dag in een eenmalige toediening (n = 151) of met FP neusspray 200 µg/dag, verdeeld over 2 dosissen (n = 148) of met een placebo (n = 72 resp. 75). FF en FP scoorden even goed en beter dan placebo op de typische symptomen niezen, neusverstopping, neusloop en jeuk.  Opmerkelijk is wel  dat FF al van dag 1 resultaat opleverde, FP pas vanaf dag 2 [3].

In vitro studies op bronchiale epitheliale cellijnen wijzen op een meer langdurige werking van FF in vergelijking met FP. De remming van de cytokineproductie in deze cellijnen is lichtjes beter dan bij FP en 2 - 9 maal beter dan bij budesonide. FF zou ook beter bestand zijn tegen oxidatieve stress [4].

Een open-label, gedeeltelijk-gerandomizeerde, 6-armige crossover studie  bestudeerde de farmacokinetiek van drie experimentele formuleringen voor poederinhalatie, toegediend als doses via DISKHALER®. 24 gezonde mannen kregen achtereenvolgens toegediend, telkens met tussentijdse wash-out perioden van teminste 1 week,  een eenmalige inhalatie van 2 mg FF van elk van de 3 formuleringen, een eenmalige dosis van 1 mg FP, een intraveneus infuus van 250 μg FF en een intraveneus infuus van 250 μg  FP. Aangezien de orale absorptie als gevolg van een gedeeltelijk inslikken van de dosis verwaarloosbaar is (<1.5%), is de gemeten biologische beschikbaarheid een maat voor de absorptiekinetiek doorheen het longweefsel. De resultaten wijzen uit dat geïnhaleerd FF (ongeacht de formulatie), vergeleken met FP,  gedurende langere tijd vanuit de long geabsorbeerd (7u tov 2.1 u) wordt en dus langer in de long vastgehouden blijft [5].

Als besluit kunnen we stellen dat in de genoemde  dosisverhouding de therapeutische resultaten nagenoeg gelijk zijn. De verschillen bevinden zich eerder op het niveau van de farmacokinetiek. FF zou langer werkzaam zijn dan FP. Dit zou zich later kunnen vertalen in een lagere toedieningsfrequentie voor FF dan voor FP voor een gelijk therapeutisch resultaat, maar daarover zijn er vooralsnog onvoldoende gegevens beschikbaar [1].

Referenties: 

[1] Biggadike K., Fluticasone furoate/fluticasone propionate - different drugs with different properties., Clin Respir J. 2011 Jul;5(3):183-4.

[2] SKP's: Avamys® en  Flixonase Aqua®,  geraadpleegd op 14 november 2013

[3] Okubo K, Nakashima M, Miyake N, Komatsubara M, Okuda M., Comparison of fluticasone furoate and fluticasone propionate for the treatment of Japanese cedar pollinosis, Allergy Asthma Proc. 2009 Jan-Feb;30(1):84-94.

[4] Rossios C, To Y, To M, Ito M, Barnes PJ, Adcock IM, Johnson M, Ito K., Long-acting fluticasone furoate has a superior pharmacological profile to fluticasone propionate in human respiratory cells., Eur J Pharmacol. 2011 Nov 16;670(1):244-51.

[5] Allen A, Bareille PJ, Rousell VM., Fluticasone furoate, a novel inhaled corticosteroid, demonstrates prolonged lung absorption kinetics in man compared with inhaled fluticasone propionate, Clin Pharmacokinet. 2013 Jan;52(1):37-42.

Auteur:
Luc Leyssens

Datum laatste actualisatie: 14 november 2013

Expert: 
lucls5261