Skip to Content

Calciumcarbonaat supplementen worden vooral 's avonds ingenomen omdat de botafbraak 's nachts gebeurt. Wat gebeurt er als bij iemand die voorbeeld nachtwerk verricht. Is het dan nog steeds aangeraden om calcium 's avonds te nemen? (idem statines?)

In de literatuur zijn geen klinische studies voorhanden op basis waarvan we kunnen aanraden om het innamemoment van calcium en statines te veranderen bij nachtwerk. Voor statines kan er wel overwogen worden over te schakelen op een statine met een lang halfleven zoals atorvastatine of rosuvastatine.

Calcium

Het ’s avonds innemen van calcium berust vooral op theoretische bespiegelingen (zie voor meer uitleg de Q-boxvraag “Wanneer worden calciumpreparaten optimaal ingenomen in geval van osteoporose?”, 27/3/2009), maar er is ons geen enkele klinische studie bekend waaruit blijkt dat het ’s avonds innemen van calcium beter zou zijn. Ook geneesmiddelendatabanken zoals het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium of het Farmacotherapeutisch Kompas, vermelden niet dat calcium ’s avonds moet ingenomen worden. Het is wel logisch de calciuminname ’s avonds te voorzien indien hierdoor de calciuminname gescheiden wordt van geneesmiddelen die door calcium gecomplexeerd worden (bv. de bisfosfonaten). Ook over de inname van calcium specifiek bij nachtwerkers, is niets te vinden in de literatuur.

Dit alles wijst er dus op dat er niet direct redenen zijn om nachtwerkers ’s morgens calcium te laten innemen. Bovendien kan het steeds switchen van innamemoment (zoals het geval bij ploegwerk), de therapietrouw negatief beïnvloeden. Bij de keuze van het innamemoment kan dus best rekening gehouden worden met de wensen van de patiënt, en met eventuele interacties.

Statines

De statines worden bij voorkeur ‘s avonds gegeven, gezien de cholesterolsynthese vooral ‘s nachts gebeurt. Dit is echter alleen relevant voor simvastatine en fluvastatine wegens hun kort halfleven. Voor atorvastatine en rosuvastatine is inname ‘s avonds waarschijnlijk minder belangrijk omwille van hun lang halfleven. (1-4)

Hoewel we ook over deze probleemstelling geen klinische studies konden vinden, kan op basis hiervan overwogen worden nachtwerkers preferentieel te behandelen met atorvastatine of rosuvastatine. Deze strategie werd ook al gesuggereerd bij patiënten bij wie, omwille van een therapietrouwproblematiek, een inname ’s avonds moeilijk ligt. (1) Het is echter de behandelende arts die deze afweging moet maken.

Referenties: 

1. Bandolier review “Morning or evening statins”, April 2007, 158-7 :
http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/band158/b158-7.html
2. Mary J. Malloy, MD, & John P. Kane, MD, PhD. Basic and Clinical Pharmacology >Chapter 35: Agents Used in Dyslipidemia .
3. Thomas P. Bersot. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12e > Section III: Modulation of Cardiovascular Function
4. Plakogiannis R, Cohen H Ann Pharmacother. (2007). Why are statins often administered at night? Ann Pharmacother. 41:106-110

Auteurs

Apr. Elke Joos
Prof. Dr. Apr. Koen Boussery
Eenheid voor Farmaceutische Zorg, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent

Datum laatste actualisatie: 29 augustus 2011


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie volgende onderwerpen: Behandeling van osteoporose, Calcium

Expert: 
expert