Skip to Content

glucosamine: HCl of Sulfaat? Is er een verschil in werking aangetoond?

Uit de enige studie die hierover bekend is, blijkt dat er geen significante verschillen in doeltreffendheid en veiligheid kunnen vastgesteld worden tussen glucosaminehydrochloride en glucosaminesulfaat in de behandeling van knieartrose. Glucosaminehydrochloride is even effectief en veilig als glucosaminesulfaat.

Het antwoord op deze vraag beperkt zich tot de klinische doeltreffendheid van glucosamine. Er wordt niet dieper ingegaan op het werkingsmechanisme.

Een zoektocht op Pubmed en Embase leverde één artikel op waarin glucosamine hydrochloride wordt vergeleken met glucosamine sulfaat in de behandeling van knie artrose.

Er kon geen verschil in doeltreffendheid en nevenwerkingen aangetoond worden tussen beide groepen. Volgens deze studie is glucosamine hydrochloride even doeltreffend en veilig als glucosamine sulfaat.

In een multicenter, gerandomiseerde klinische studie werden 142 patiënten met knieartrose onderverdeeld in twee groepen. De helft van de patiënten kreeg driemaal daags 480 mg glucosamine hydrochloride (1440 mg per dag); de andere helft kreeg driemaal daags 500 mg glucosamine sulfaat (1500 mg per dag) gedurende 4 weken. Eindpunten van de studie waren kniepijn bij rust, kniepijn bij beweging en bij druk, kniezwelling, ochtendstijfheid en stapvaardigheid bevraagd volgens de Lequesne criteria (zie kader). Ook nevenwerkingen werden bevraagd. De eindpunten werden gemeten na 1, 2, 3 en 4 weken behandeling en na 6 weken (= 2 weken na stoppen behandeling).

De Lequesne index is een vragenlijst die patiënten met knie artrose invullen om een beeld te krijgen over hun pijn en  functioneren. De vragenlijst bestaat uit 11 vragen : 5 vragen over pijn of discomfort, 2 vragen over de maximum wandelafstand en 4 vragen over activiteiten in het dagelijkse leven. De totale vragenlijst wordt gescoord op een schaal van 0 tot 24 waarbij hogere scores overeenkomen met meer pijn en/of beperkingen.

 In beide groepen werd een aanzienlijke verbetering van de symptomen en een afname van de totale Lequesne score gezien na 4 weken behandeling. De Lequesne score zakte tot 3.4 ± 1.9 (P<0.05) en 3.4 ± 1.8 (P<0.05) na 4 weken behandeling in de glucosamine hydrochloride en glucosamine sulfaat groep. De startwaarden van de Lequesne score bedroegen voor glucosamine hydrochloride 9.4 ± 1.8 en voor glucosamine sulfaat  9.5 ± 1.4. Er kon geen statistisch significant verschil vastgesteld worden tussen beide groepen voor wat betreft de afname van de Lequesne score (P>0.05). In beide groepen was er zelfs twee weken na stoppen met de behandeling nog een therapeutisch effect merkbaar. De belangrijkste nevenwerkingen die werden gemeld waren maaglast en constipatie. Deze kwamen voor bij 4.2% (3/71) van de glucosamine hydrochloride gebruikers en bij 7.0% (5/71) van de glucosamine sulfaat gebruikers (P>0.05).

De studie heeft een tweetal beperkingen. In de studie werd geen placebo groep opgenomen waardoor over de doeltreffendheid op zich eigenlijk niets kan gezegd worden. Bovendien gaat het hier om een heel specifieke groep patiënten. De studie werd uitgevoerd in China waardoor de resultaten misschien niet helemaal kunnen doorgetrokken worden naar de algemene populatie.

Concluderend kan gesteld worden dat uit deze studie geen significante verschillen in doeltreffendheid en veiligheid kunnen vastgesteld worden tussen glucosamine hydrochloride en glucosamine sulfaat in de behandeling van knie artrose. Glucosamine hydrochloride is even effectief en veilig als glucosamine sulfaat.

Referenties: 
  1. Qiu GX, Weng XS, Zhang K et al. (2005) [A multi-central, randomized, controlled clinical trial of glucosamine hydrochloride/sulfate in the treatment of knee osteoarthritis] Zhonghua Yi Xue Za Zhi nov 16; 85(43), 3067-3070.
  2. http://osteoarthritis.about.com/od/osteoarthritissymptoms/a/assess_function.htm Geraadpleegd op 26/7/2011
  3. http://www.oarsi.org/pdfs/pain_indexes/Lequesne_index.pdf Geraadpleegd op 26/7/2011
  4. http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/woordenlijst/Lequesne_index.htm Geraadpleegd op 26/7/2011

Auteur

Apr. Valérie De Vriese
Onderzoekscentrum Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
KU-Leuven

Datum laatste actualisatie: 26 juli 2011


Uw basiskennis opfrissen met Farmamozaïek?

Zie Glucosamine en chondroïtine

Expert: 
expert